BIZ hakda

Üstünlik

kompaniýasy

Giriş

2002-nji ýylda esaslandyrylan "Siamen Ruicheng Industrial Design Co. Ltd." -STOP-SOLUTION ”çalt prototipden, plastmassa sanjym galyplaryndan, silikon kauçukdan, metaldan ýasalan metaldan, guýma we gurnama.

ISO 9001 Hil Dolandyryş Ulgamy zawody hökmünde, Siamen Ruicheng ajaýyp hyzmaty hödürlemegi ýüregine düwen ähli önümçilik işlerini gaty ýokary standartda ýerine ýetirýär: çalt bahadan başlap, arzan bahadan ýokary hilli önümleri öndürip, wagtynda ibermek tertibine çenli.

 • -
  2002-nji ýylda esaslandyryldy
 • -
  20 ýyl iş tejribesi
 • -+
  Taslamalar
 • -+
  Hyzmatdaş ýurtlar

Esasy

ÖNÜMLER

KERTIFIKAT

NämeMüşderilerdiýýärler

Müşderilerimize näçe önümçilik meselesini çözmäge kömek edip biljekdigimize we näçe müşderiniň innowasiýa önümlerini üstünlikli ýola goýmagyna baglylygymyz kanagatlandyrýar.

Russel Page-Wud, Täze Zelandiýa

 

“Xiamen Ruicheng Industrial Design Co.” bilen işlemek üçin gaty gowy kompaniýa boldy.Olar örän peýdaly we köp sanly hyzmatlary hödürleýärler.Isleglere çalt jogap berýärler we gaty bäsdeşlik bahalary bar.Işleri üçin prototip ýa-da önümçilik hyzmatlaryny gözleýänlere maslahat bererin

Jon Lima, ABŞ

 

Bu üpjün ediji bilen ilkinji gezek hyzmatdaşlygym, we onuň hili we hyzmaty maňa gaty täsir galdyrýar .Göçürijini geljekde ulanmagy dowam etdireris. Dizaýn kämilleşdirişlerini hödürlemek üçin hakykatdanam ýöriteleşdirilen önümçilikde ökde.

Ada, Belgiýa

 

Ruicheng bilen ýene-de gaty gowy hyzmatdaşlyk.Sanjym galyplaýyş böleklerinde ökde we dizaýnymy has gowulaşdyrmak üçin maňa gowy teklip berdiler.Sag boluň, geljekde has köp hyzmatdaşlyga umyt baglaýaryn.

Jo Baldini, Kanada

 

Sýamen Ruicheng satuw topary we in Engineener topary iň ökde, meniň bilen işleşmäge mümkinçilik tapdy.Olar hünärmen we meniň zerurlyklaryma düşünýärler.Olar gysganmadylar we taslamamyza düşünmek üçin möhüm bellikleri aldylar.Haryt alanymda, hünär taýdan gowy standartlara gaplandy.önümiň özi 10-dan 1-e 15 bal gazandy. Ajaýyp ussatlyk we hünärmen.Elbetde, olary ýene ulanaryn we sanjym galyplaýyş kompaniýasyny gözleýän adama Sýamen Ruiçeni alyp, sargytlaryny ýerleşdirmegi maslahat berýärin .Siz minnetdar bolarsyňyz.

Pol Jonson, Braziliýa

 

Işlemek üçin ajaýyp, gaty maslahat berilýär.Mysal iberdim, dogry birleşmeleri kesgitlediler we galyndy döretdiler we tassyklamak üçin ilkinji makalany iberdiler.Bölekler ilkinji gezek ajaýyp boldy we eýýäm ikinji sargydymyzy goýduk.Öňümizdäki beýleki taslamalar we häzirki wagtda alyp barýan gaýtalanýan işlerimiz bilen olar bilen işlemegi dowam etdireris. Hil, gowşuryş wagty we bahasy boýunça garaşylýandan has ýokarydy.Againene-de ýokary maslahat berilýär!

Jimmi enuen, Malaýziýa

 

Ruichengiň galyplarymyzy gutarmakdaky hyzmatdaşlygyndan diýseň hoşal.Lowokary ýylylyk rezine bolan talaplary kanagatlandyryp bildiler, pes sahypasy bilen we millimetriň ýüzden bir bölegine çenli inçe elektro-oýma amallaryny goşmak bilen ýokary takyklyk bilen ýalpyldawuk we atlas gutarnykly netijelere ýetdiler.Olaryň halkara satuw toparyny iň başarnykly, ökde iňlis dilinde gürleýän we wy consdanly wekil hökmünde tapdyk (tejribämizde ýüzlerçe adam bilen iş salyşdyk).Her bir müşderini ýeke-täk ýaly duýup bilerler.

Baş direktory, Maksim Mozhar, Russiýa

 

"Dogruçyllygyňyz üçin sag boluň. VS hakykaty aýtmagy makul bilýän, üpjün edijini has gowy görýärin.

Satyn alyş dolandyryjysy, Tomas, Germaniýa

 

"Ertiriňiz haýyrly, üpjün edijilerimize 2018-nji ýyldaky synymyzy tamamladyk we siziň kompaniýaňyza degişli netijelerimiziň bir nusgasyny goşduk .Rucheng Industrial ajaýyp üpjün ediji hasaplanýar - gowy işiňizi dowam etdiriň!“